Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gevestigd Steurendaal 60 te Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.B. Kessing, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27326141, welke wordt beschouwd als de gebruiker van deze algemene voorwaarden:

–      Dienstverlener: Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.

–      Dienst: die dienst die wordt vermeld in de overeenkomst met de Opdrachtgever.

–      Masseur: de zzp-er die de massagedienst bij de Opdrachtgever van Dienstverlener uitvoert.

–      Opdrachtgever: de wederpartij van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.

–      Werknemer: een personeelslid van de Opdrachtgever.

–      Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de                         Opdrachtgever, diensten worden verleend door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.

–      Contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling               van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Maureen                   Kessing Stoelmassage op Locatie.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen, contracten en overeenkomsten tussen Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aan de Opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 

 

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is bevestigd.
 2. Als bij een Opdracht aanvaarding van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst. 

 

Artikel 4. Wijziging van een Opdracht of Contract

 1. Wijzigingen in een Opdracht of Contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zijn bevestigd.
 2. Bij een Contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4, lid 4 slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
 3. Bij een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd met een looptijd van meer dan 6 maanden behoudt Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zal de Opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De Opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het Contract beëindigt conform artikel 17.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de Opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 5. Duur van een Opdracht of Contract

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in de offerte of de overeenkomst. Indien de Opdrachtgever voor de einddatum de overeenkomst wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Opdrachtgever.
 2. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden, schriftelijk heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.
 3. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4, lid 4 en/of 10, lid 2 zal Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie de Opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De Opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

 

Artikel 6. Inschakeling derden

 1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Masseurs, die namens Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie de opdracht geheel of gedeeltelijk kunnen uitvoeren.
 2. Masseurs, zoals genoemd in artikel 6, lid 1, zijn zelfstandige ondernemers die de massagedienst bij de Opdrachtgever van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie uitvoeren conform de Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie Overeenkomst van Opdracht registratienummer 90820179266610.

 

Artikel 7.  Omvang van de dienstverlening

 1. De dienstverlening die Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aan de Opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst of offerte genoemde diensten. De door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten zullen Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie en/of de ingehuurde Masseurs al het mogelijke doen om voor vervanging zorg te dragen. Het bepaalde in artikel 6 is overeenkomstig van toepassing.
 3. Opdrachtgever kan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie niet verplichten om gedurende de contractuele periode dezelfde personen voor de te verrichten diensten in te zetten.

 

Artikel 8. Niet verschijnen van de Opdrachtgever of Werknemer

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Hieronder begrepen de reeds voor deze opdracht gemaakte kosten en onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.
 2. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie haar diensten verlenen volgens een voor Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gangbaar behandelschema.
 3. Voor de hantering van het in lid 2 genoemd behandelschema komt in ieder geval, bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de Werknemer zoals bedoeld en omschreven in artikel 9 en artikel 10 lid 3 voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Ook het niet invullen van behandelmomenten zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Annulering

 1. Annulering van afspraken betreffende individuele Werknemers dient minimaal 8 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Annulering van éénmalige opdrachten dient uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, inhuren van derden, provisie e.d.).
 3. Als de annulering niet of te laat geschiedt, is Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 10. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zal een geschikte ruimte van minimaal 3 x 3 meter per Masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aangeboden diensten.
 2. De Opdrachtgever zal een contactpersoon ter beschikking stellen die Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie assisteert bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de Werknemers en het eventueel innen van eigen bijdragen door Werknemers gedurende de contractperiode van de dienstverlening. Deze contactpersoon zal tevens zorgdragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema.
 3. De Opdrachtgever zorgt dat de contactpersoon, de Werknemers en eventuele derden voor wie de dienstverlening is bedoeld, van de te leveren Dienst, werkwijze en duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever verplicht, direct na beëindiging van de uitgevoerde opdracht, de Opdracht als beëindigt te beschouwen.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om binnen twee jaar na beëindiging van een overeenkomst met Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie een contract te sluiten met masseurs die door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie bij de Opdrachtgever zijn ingezet.
 6. Opdrachtgever verklaart dat Opdrachtgever aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie een bedrag zal betalen van € 1.500,- voor ieder dag dat het bepaalde in lid 5 van toepassing is.

 

Artikel 11. Tarieven

 1. De Diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn gedurende de gehele contractperiode geldig, tenzij Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie met een termijn van 60 kalenderdagen eventuele wijzigingen in tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
 2. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie handhaaft de overeengekomen tarieven gedurende het lopende kalenderjaar en is gerechtigd de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode vervolgens aan te passen. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zal hiervan, indien dit het geval is, de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen.

 

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie en de ingehuurde Masseurs zullen alle informatie van de Opdrachtgever betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgen bij de uitvoering van haar Diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.
 2. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie heeft een geheimhoudingsverplichting met haar Masseurs en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden, zoals beschreven onder 12, lid 1, in de Overeenkomst van Opdracht vastgelegd in de Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie Overeenkomst van Opdracht registratienummer 90820179266610.
 3. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die Opdrachtgever ter kennis is gekomen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13. Facturering en betaling

 1. Masseur zal de uitgevoerde behandelingen bij de Opdrachtgever(s) conform onderlinge afspraak met Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie doorbelasten waarna Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie een (verzamel) factuur naar de Opdrachtgever verstuurt.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie te betalen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De verplichting van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie tot het verlenen van Diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. De Opdrachtgever is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor de rekening van de Opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 5. Voor het geval naar het oordeel van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie de financiële positie van de Opdrachtgever risico’s met zich brengt, is Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie voor directe schade voortvloeiend uit de door haar verrichte Diensten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie daadwerkelijk op derden kan verhalen. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. Masseur die massages uitvoert bij Opdrachtgever is als zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk voor de kwaliteit van de behandeling en heeft daarvoor een adequate verzekering afgesloten.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de Werknemers van de Opdrachtgever tijdens of na hun dienstverband met Opdrachtgever, alsmede relaties van Opdrachtgever waarvoor Diensten worden verleend.
 4. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, die omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie toe te rekenen of te verwijten zijn.
 2. In geval van overmacht zal Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft, na ontvangst van deze mededeling, gedurende 10 werkdagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht.
 3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de ondernemer ontslaat Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leverplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden. Het bepaalde artikel 14 lid 4 is overeenkomstig van toepassing.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie opgeschort.
 5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 16. Tussentijdse ontbinding

    1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en                     interesten, gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief             op te zeggen, indien:
       a. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig blijft                 daar te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief gestelde termijn van twee               weken;
       b. van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of wordt             verleend, deze anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking               over haar vermogen verliest, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op                       beëindiging of staking van de onderneming;
       c. de Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie               mocht komen te verkeren;
       d. het bepaalde in artikel 15 hierop van toepassing is.
   2. Tenzij sprake is van wijzigingen als bedoeld in de artikelen 4, lid 4 en/of 11, lid 2, is, ingeval           van tussentijdse wijzigingen van tarieven bij meerjarige overeenkomsten, de                                   Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van het lopende kalenderjaar         op te zeggen, bij aangetekende brief.

 

Artikel 17. Beëindiging door Stoelmassage op Locatie

    1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is gerechtigd de overeenkomst zonder                         rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit               ingevolge wettelijke regelingen en op basis van deze algemene voorwaarden noodzakelijk           acht.
   2. De Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar                       verzuim te zijn:
       a. in geval de Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet volledig of niet                 tijdig nakomt;
       b. bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf of zijn onderneming;
       c. bij liquidatie van zijn bedrijf;
       d. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie heeft in gevallen genoemd in het voorgaande             lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van                de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of            gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
       e. bij een beroep op dit artikel is het bepaalde in artikel 15 overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

 1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 2. De wijzigingen als bedoeld in lid 1 treden in werking op het aangekondigde tijdstip en na deponeren van deze wijzigingen bij de Kamer van Koophandel.
 3. Wijzigingen in deze voorwaarden worden via de website en schriftelijk aan de Opdrachtgevers gemeld.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Bij Opdrachten buiten Nederland zijn overeenkomstig de wetten van dat land van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.

error: Content is protected !!