Algemene voorwaarden

Wijziging algemene voorwaarden per 7 februari 2024:

Artikel 6.2 & Artikel 12.2.: aanpassing Raamovereenkomst van Opdracht registratienummer 90821.101239.1.0 in Raamovereenkomst van Opdracht 90824.8890.1.0.

Algemene Voorwaarden Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27326141.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Dienstverlener: Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie, gevestigd in Den Haag. 
– Dienstverlening: (stoel) massages op locatie.
– Opdrachtgever: contractuele wederpartij van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.
– Werknemer: personeelslid of relatie van Opdrachtgever.
– Opdracht: overeenkomst van bepaalde duur waarbij tegen betaling door Opdrachtgever een Dienst wordt verleend door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.
– Dienst: dienst die wordt vermeld in Opdrachtbevestiging met Opdrachtgever.
– Masseurs: zelfstandige ondernemers die voor Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie de Dienst uitvoeren.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op offerte en Opdracht bevestiging tussen Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie enerzijds en Opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van offerte of Opdracht c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever.
 3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de Opdracht bekend bij Opdrachtgever en Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.
 4. Bij het samentreffen van de door Opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de laatste prevaleren.
 5. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij offerte anders vermeldt.
 6. Indien in acceptatie van offerte of Opdracht voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van offerte of Opdracht worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aan Opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van offerte of Opdracht in te stemmen.

 

Artikel 3. Afwijkingen van Algemene Voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zijn bevestigd.
 2. Als bij de Opdracht aanvaarding van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie  één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan betrokken Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 4. Wijziging van Opdracht

 1. Wijzigingen in de Opdracht zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zijn bevestigd.
 2. Bij de Opdracht kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4, lid 4 slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie om ten gevolge van wettelijke regelingen Dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan Opdrachtgever door te berekenen.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, die schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever zijn aangebracht en hogere kosten veroorzaken dan bij offerte of Opdracht zijn berekend, worden bij Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 5. Als Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht wijzigingen in de uitvoering van de Opdracht wil aanbrengen, geeft Opdrachtgever deze wijzigingen schriftelijk door aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.
 6. Bij mondelinge en/of telefonische wijzigingen, is het risico van de tenuitvoerlegging van de gewenste wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Wijzigingen in een reeds vastgelegde Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie wordt overschreden.

 

Artikel 5. Duur van Opdracht

 1. Tenzij in de Opdracht bevestiging anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in offerte of Opdracht. Indien Opdrachtgever voor de einddatum de overeenkomst wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van twee maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van Opdrachtgever.
 2. Na ommekomst van de overeengekomen tijdsduur wordt de Opdracht stilzwijgend omgezet in een Opdracht voor onbepaalde tijd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden, schriftelijk heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 6. Inschakeling Masseurs

 1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Masseurs, die namens Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie de Opdracht geheel of gedeeltelijk kunnen uitvoeren.
 2. Masseurs, zoals genoemd in artikel 6, lid 1, zijn zelfstandige ondernemers die Dienstverlening bij Opdrachtgever van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie uitvoeren conform Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie Raamovereenkomst van Opdracht registratienummer 90824.8890.1.0.
 3. Opdrachtgever kan Masseur niet los van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie inhuren binnen de door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gestelde voorwaarden van non-concurrentie zoals beschreven in de Raamovereenkomst van Opdracht tussen Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie en Masseur. 

 

Artikel 7.  Omvang dienstverlening

 1. De Dienstverlening die Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aan Opdrachtgever zal leveren omvat de in offerte of Opdracht bevestiging genoemde diensten. De door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie te leveren diensten omvatten in elk geval niet Dienstverlening middels bezoek aan huis van Werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de Opdracht bevestiging genoemde Dienstverlening zullen Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie en/of ingehuurde Masseurs al het mogelijke doen om voor vervanging zorg te dragen. Het bepaalde in artikel 6 is overeenkomstig van toepassing.
 3. Opdrachtgever kan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie niet verplichten om gedurende de overeenkomst dezelfde Masseurs voor de te verrichten Dienstverlening in te zetten.

 

Artikel 8. Niet verschijnen van Opdrachtgever of Werknemer

 1. Indien voortgang in uitvoering of levering van Dienstverlening door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Hieronder begrepen de reeds voor de Opdracht gemaakte kosten en onverminderd haar recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.
 2. Voor zover in offerte of Opdracht bevestiging geen tijdschema is vermeld, zal Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie haar Diensten verlenen volgens een voor Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gangbaar tijdschema.
 3. Voor hantering van het in lid 2 genoemd tijdschema komt in ieder geval, bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van Werknemer zoals bedoeld en omschreven in artikel 9, lid 3 voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook het niet invullen van een tijdsblok is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Annulering

 1. Annulering van afspraken betreffende individuele Werknemers dient minimaal 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Annulering van de Opdracht dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren Dienst(en) bij Opdrachtgever in rekening gebracht, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, inhuren van derden, provisie e.d.).
 3. Als annulering niet of te laat geschiedt, is Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gerechtigd de desbetreffende Dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 10. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal geschikte ruimte van minimaal 3×3 meter per Masseur ter beschikking stellen tijdens uitvoering van door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aangeboden Dienst.
 2. Opdrachtgever zal contactpersoon ter beschikking stellen die Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie assisteert bij het opstellen van het tijdschema voor de komende Dienstverlening en bij het eventueel innen van eigen bijdragen van Werknemers gedurende de Opdracht van Dienstverlening. Deze contactpersoon zal tevens zorgdragen voor het melden van veranderingen in het tijdschema aan Werknemers.
 3. Opdrachtgever zorgt dat contactpersoon, Werknemers en eventuele derden voor wie Dienstverlening is bedoeld, van de te leveren Dienst, werkwijze en duur van overeenkomst op de hoogte zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht, direct na beëindiging van de uitgevoerde Opdracht, de Opdracht als beëindigd te beschouwen.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om binnen twee jaar na beëindiging van de Opdracht met Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie een contract te sluiten met Masseurs die door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie bij Opdrachtgever zijn ingezet.
 6. Opdrachtgever verklaart dat Opdrachtgever aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie een bedrag zal betalen van € 1.500,- voor iedere dag dat het bepaalde in artikel 10, lid 5 van toepassing is.

 

Artikel 11. Tarieven

 1. Diensten zullen tegen overeengekomen tarieven worden geleverd. Tarieven zijn gedurende de gehele Opdracht geldig, tenzij Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie met een termijn van 60 kalenderdagen eventuele wijzigingen in tarieven, Dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend maakt. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen tarieven en prijswijzigingen exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 2. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie handhaaft overeengekomen tarieven gedurende het lopende kalenderjaar en is gerechtigd tarieven na afloop of bij verlenging van de Opdracht vervolgens aan te passen op basis van het geldende indexcijfer. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie zal hiervan, indien dit het geval is, Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen.
 3. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, Dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform artikel 4, lid 3 en 4 zal Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie Opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de Opdracht een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende Opdracht doen toekomen. Opdrachtgever wordt geacht met wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij Opdrachtgever Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie binnen 14 kalenderdagen na kennisgeving van tegendeel heeft bericht.

 

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie en ingehuurde Masseurs zullen alle informatie van Opdrachtgever betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgen bij de uitvoering van haar Diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.
 2. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie heeft een geheimhoudingsverplichting met Masseurs en alle bij de uitvoering van de Dienst ingeschakelde Masseurs, zoals beschreven onder 12, lid 1, vastgelegd in de Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie Raamovereenkomst van Opdracht registratienummer 90824.8890.1.0.
 3. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie die Opdrachtgever ter kennis is gekomen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13. Facturering en betaling

 1. Masseurs zullen de Dienstverlening bij Opdrachtgever(s) conform onderlinge afspraak met Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie doorbelasten waarna Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie een (verzamel) factuur naar Opdrachtgever verstuurt.
 2. Voor een Opdracht welke een lange bewerkingstijd vereist, wordt van Opdrachtgever een deelbetaling verlangd. Deze deelbetaling wordt vooraf met Opdrachtgever(s) overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie te betalen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. De verplichting van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie tot het verlenen van Diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Opdrachtgever is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 6. Voor het geval naar het oordeel van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie de financiële positie van Opdrachtgever risico’s met zich brengt, is Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomende uit Dienstverlening die door Masseurs wordt uitgevoerd.
 2. Masseurs die Dienstverlening uitvoeren bij Opdrachtgever zijn als zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk voor de kwaliteit van de behandeling en hebben daarvoor een adequate verzekering afgesloten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie voor aanspraken van derden, waaronder begrepen Werknemers van Opdrachtgever tijdens of na hun dienstverband met Opdrachtgever, alsmede relaties van Opdrachtgever waarvoor Diensten worden verleend.
 4. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, die omstandigheid die nakoming van de Opdracht verhinderen en die niet aan Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie toe te rekenen of te verwijten zijn.
 2. In geval van overmacht zal Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft, na ontvangst van deze mededeling, gedurende 14 kalenderdagen het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht.
 3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Masseurs ontslaat Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leverplicht, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden. Het bepaalde artikel 14 lid 4 is overeenkomstig van toepassing.
 4. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie opgeschort.
 5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de Opdracht te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 16. Tussentijdse ontbinding

 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief op te zeggen, indien:
  a. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig blijft daaraan te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief gestelde termijn van twee weken;
  b. van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of wordt verleend, deze anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verliest, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
  c. Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren;
  d. het bepaalde in artikel 15 hierop van toepassing is.

 

Artikel 17. Beëindiging door Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie

 1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is gerechtigd de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen en op basis van deze Algemene Voorwaarden noodzakelijk acht.
 2. De Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
  a. in geval de Opdrachtgever enige verplichting uit de Opdracht niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf of zijn onderneming;
  c. bij liquidatie van zijn bedrijf;
 3. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie heeft in gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 
 

Artikel 18. Wijziging van Algemene Voorwaarden

 1. Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
 2. Wijzigingen als bedoeld in lid 1 treden in werking op het aangekondigde tijdstip en na deponeren van deze wijzigingen bij de Kamer van Koophandel.
 3. Wijzigingen in deze voorwaarden worden via de website en schriftelijk aan Opdrachtgevers gemeld.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. De Opdracht in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Bij Opdrachten buiten Nederland zijn overeenkomstig de wetten van dat land van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie.

error: Content is protected !!